Plansmie Ask

Kunde:

Gjerdrum Kommune

-

Sted:

Ask, Gjerdrum

-

Tidsrom:

2010-2011

-

Faggruppe:

Arkitektur / Plan

tegn_3 har som et av de første arkitektkontorene i landet gjennomført en plansmie etter charrettemetodikken i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel i Gjerdrum kommune.

Plansmien innebar et intensivt og dialogbasert medvirkningsarbeid hvor hovedarbeidet foregikk over fire dager og involverte befolkningen, politikere, administrasjon, næringsliv og offentlige instanser. I løpet av disse fire dagene ble aktørene involvert gjennom henholdsvis temamøter, folkemøte, workshops og spørreundersøkelser.

Målet med prosessen var å komme frem til et langsiktig planforslag for utvikling av Ask sentrum basert på innbyggernes ønsker. Plansmier er et godt eksempel på tegn_3s prosessrettede arbeid, hvor fagpersoner samarbeider tett med de lokale aktørene for på en effektiv måte å overføre idéer til konkrete fysiske grep.

Resultatene fra plansmien danner grunnlaget for den videre utviklingen av Ask sentrum, herunder arbeidet med nye reguleringsplaner innenfor sentrumsområdet.