Grindløkken

Kunde:

Nøtterøy kommune

-

Sted:

Teie, Nøtterøy

-

Størrelse:

35 daa

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

tegn_3 har på vegne av Nøtterøy kommune utarbeidet detaljreguerlingspan for Grindløkken skole på Nøtterøy. 

Planen er utformet med tanke på fremtidig boligbygging i tråd med målsetninger i Nøtterøys kommuneplan. Tomten er kommunalt eid og er regulert med tanke på salg til utbyggere. Planen legger opp til bevaring av den viktigste skoleygning og åpner for opptil 100 boliger bygget på den øvrige delen av tomten. Boligene kan utbygges trinnvis i opptil 4 ulike felter. Hovedgrepet er å dele inn tomten ved to gjennomgående akser. Den ene aksen fremhever den bevaringsverdige skolebygningen, den andre åpner for ferdsel på tvers av tomten og ut til et åpent landskapsrom sør for tomten. 

Planområdet ligger inne i et boligfelt bestående av ene- og flermannsboliger. Plangrepet er utformet med tanke på plassere ny bebyggelse på en optimal måte med tanke på omkringliggende boliger. Det er også lagt vekt på en god håndtering av ny trafikksituasjon i endringer fra skoledrift til fremtidig boligbebyggelse. 

Som en del av arbeidsprosessen ble det gjennomført et åpent plankontor der interesserte ble informert om fremdriften i planarbeidet og omfanget av bebyggelsen planen åpner for.