Ingeberg

Kunde:

Hamar kommune

-

Sted:

Ingberg, Hamar

-

Størrelse:

650 daa

-

Tidsrom:

2015-2016

-

Faggruppe:

Plan

Ingeberg er et landlig boligområde og del av Hamar kommune. Vi planlegger et nytt boligområde og lokalsenter som er integrert med det eksisterende boligområdet. Hensikten med planen er å styrke tettstedet Ingeberg.  90% av beboere skal bo i leiligheter i sentrum og bruker offentlig transport eller går og sykkel daglig.  10% av beboere skal bo i enebolig og kjører bil daglig utenfor deres nabolag, men går eller sykler innenfor deres nabolag.  10-minutters tettstedet bygger på et nærhetsprinsipp hvor det er kort gåavstand fra boligen til de fleste daglige gjøremål, som skole, barnehage, kollektiv, nærbutikk, rekreasjon, lek - og aktivitetsområder.  Dette skal bidra til et levende tettsted med et attraktivt bomiljø og høy livskvalitet.  Vi bygger plangrepet på fleksible mobilitetsstrategier, høy bokvalitet, forbindelser til landskap og omgivelser, styrkede nettverk og bærekraftige vekststrategier. Vi ønsker å bruke eksisterende kvaliteter på Ingeberg som utgangspunkt for en sterk stedsidentitet og en robust utviklingsplan. Områdeplanen bør åpne for noen viktige tettstedsfunksjoner, etablere en klar strategi for bokvalitet og forbedre forbindelsene på tvers av Gåsbuvegen og inn i de blågrønne omgivelsene.