Ask sentrum

Kunde:

Gjerdrum kommune

-

Sted:

Ask, Gjerdrum

-

Størrelse:

450 daa

-

Tidsrom:

2012-2013

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

I forlengelsen av gjennomført plansmie i 2011 har tegn_3, på vegne av Gjerdrum kommune, utarbeidet sentrumsplan for Ask.

Planen utgjør en områdereguleringsplan etter plan- og bygningsloven og legger til rette for en storstilt utvikling av kommunesenteret i Gjerdrum.

Gjennom dialogbasert medvirkning, tett myndighetskontakt og involvering av utbyggere danner planen grunnlaget for etablering av inntil 1 200 nye boliger, næringsfunksjoner, ny barneskole, idrettspark, skiløype, kulturfunksjoner, samt etablering av nytt veisystem.

Eksisterende Fv120 foreslås transformert til sentrumsgate, og langs veien åpnes det for etablering av henholdsvis torg og kulturpark. I tilknytning til kulturparken etableres utbedret kollektivterminal.

Planen omfattes av forskrift om konsekvensutredninger og det har i planarbeidet blitt utarbeidet blant annet mulighetsstudie for skole og idrett, utredning av grønnstruktur og forholdet til naturmangfoldloven, energiutredning, kulturminneutredning, trafikkanalyse, støyanalyse, estetiske retningslinjer, geotekniske undersøkelser, prinsipper for overvannshåndtering, prisipper for avfallshåndtering, ROS-analyse samt komplett 3D-modell av tiltaket.