Portalen - Utomhus

Kunde:

Nedre Elvehavn AS

-

Sted:

Trondheim

-

Tidsrom:

2007-2010

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Landskap

tegn_3 ble tildelt skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjektering av utomhus til det nye kontorbygget ”Portalen” av Sirkeltomten. Bygget ligger på det populære området Solsiden i Trondheim, langs en høyt trafikkert gang- og sykkelvegtrasé.

I tillegg til kontorbyggets utomhusarealer hadde tegn_3 ansvar for utformingen av forplasser og gatearealer langs Trenerys gate. Nye oppholdsarealer, sykkelparkering og en gang- og sykkelveg ble anlagt for å legge til rette for myke trafikanter og byliv.

Terrasserte plantekasser tar opp høydeforskjellen på tomten og bringer liv, vitalitet og farge til gaten. Trapp og rampe tilrettelegger for adkomst frem til kontorbygget vis a vis på øverste nivå.

Det var stor fokus på universell utforming i prosjektet, og kontraster mellom ulike typer belegg fungerer som ledelinjer i landskapet. Det er lagt opp til en slak og kontrollert stigning fra kulverten under Dyre Halses gaten til prosjektområdet.

Anlegget ble ferdigstilt høsten 2010.