By- og stedsutvikling

Byer og steder har til alle tider vært sentrale for handel, bevegelse, livsutfoldelse og bosetting. Med en stadig økende andel av befolkningen bosatt i byer og tettsteder stilles det stadig høyere krav til kvalitet i løsningene og velfungerende systemer. Samtidig har hver by og hvert sted sine egne kvaliteter og forutsetninger for utvikling. For å identifisere steders identitet og karakter benytter vi analytiske fremgangsmåter for å skape stedstilpassede bygninger, byrom, landskap og steder. Vellykket by- og stedsutvikling bruker det beste fra fortiden for å skape fremtiden. Vi mener at velutformede og gjennomtenkte steder stimulerer til aktivitet, verdiskapning, bokvalitet og opplevelser.

Men mest av alt handler by- og stedsutvikling om mennesker. Vi ønsker å legge det menneskelige perspektivet til grunn for alle våre løsninger fordi vi tror dette skaper trivelige, velfungerende og lønnsomme steder. For å oppnå dette ønsker vi alltid dialogbaserte fremgangsmåter med så mange berørte parter som mulig. Å identifisere fellestrekk og konfliktlinjer tidlig gjør oss i stand til å tilpasse løsninger til menneskets behov og målsetninger.

Relaterte prosjekter