Eiendomsutvikling

Utvikling av eiendommer i sin videste forstand er et grunnleggende premiss for all arealplanlegging, landskapsarkitektur og arkitektur. For oss skjer eiendomsutvikling i alle faser av prosjekter; fra tidligfase analyse og mulighetsstudier, gjennom hele planprosessen til detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen. Vi ønsker at våre prosjekter skal tilføre økonomisk og samfunnsmessig verdi for oppdragsgivere, lokalsamfunn og befolkning. Enten det er snakk om å forløse økonomisk profittpotensial eller å skape verdier for felleskapet anser vi at all god eiendomsutvikling bør bygge på et bevisst forhold til kvalitet, miljømessig bærekraftighet og løsninger som står seg over tid.

Eiendommens iboende verdi er en funksjon av muligheter, begrensninger, kvaliteter og rammebetingelser. tegn_3 benytter tverrfaglige metoder for å finne utviklingspotensialet i alle eiendommer og arbeider sammen med oppdragsgiver, offentlige myndigheter og andre berørte for å finne løsninger som gir merverdi og kvalitet.

tegn_3 driver eiendomsutvikling for alle typer oppdragsgivere innenfor offentlig og privat sektor.

Relaterte prosjekter