Samferdsel

Samferdsel handler for oss om kommunikasjon. Om det å fremme effektive og estetiske transportløsninger som tilfredsstiller fremtidens krav til mobilitet. Om å utforme veier, gater, stasjonsområder og knutepunkter som binder sammen ulike transportfunksjoner og fungerer som en integrert del av by og land. Våre fagfolk kombinerer høy teknisk og juridisk kompetanse med fokus på funksjonell design. I sum gir dette miljøsensitive løsninger som fremmer mobilitet for alle brukere.