Universell utforming

«Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming» (definisjon av Miljøverndepartementet, 2007).

tegn_3 er opptatt av å skape gode omgivelser for alle. Derfor står universell utforming sterkt i våre fag og er alltid integrert i våre prosjekter. Det skal være enkelt å orientere seg i de bygde omgivelsene. Effektiv veifinning betinger at flere forhold planlegges innenfor en helhetsforståelse. Hovedfokus ligger i prosjektets utforming, med en enkel logistikk med klare gangsoner og møbleringssoner som gjør at det blir forutsigbart å orientere seg.
Vår visjon er å være et kontor som har spisskompetanse på universell utforming, og som derfor skaper løsninger der universell utforming er naturlig integrert i helheten i et prosjekt.

Universell utforming er en inkluderende måte å tenke på i forhold til å finne gode løsninger som ivaretar alle. Utfordringen er å forstå alles behov, og vi har tidligere jobbet tett med interesseorganisasjonene Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), Norges Blindeforbund (NBF) og Norges Handikapforbund (NHF). Det har bidratt til at vi har vært så privilegerte å bli kjent med brukere med særskilte behov. Vi har derfor fått stor kunnskap i å finne gode løsninger som ivaretar alle.

Vi kan tilby høy kompetanse på følgende
• Kvalitetssikring av planer og utearealer.
• Utarbeide forslag til gode løsninger som ivaretar universell utforming.
• Bidra i planleggingsfasen med utbyggere, landskapsarkitekter, arkitekter og interiørarkitekter for å ivareta gode integrerte løsninger som tilfredsstiller lovverket.
• Kartlegge eksisterende bygg i forhold til universell utforming.

Vi kommer med konkrete forslag til hva som bør gjøres for å ivareta lovverket.