Askerdammen

Kunde:

Asker kommune

-

Sted:

Asker sentrum

-

Areal:

9500 m2

-

Tidsrom:

2009-2012

-

Status:

Ferdigstillt

-

Foto:

Jiri Havran

-

Faggruppe:

Landskap

Hovedmålet for prosjektet er miljøtiltak på flere plan; forhindring av flomproblematikk, ivaretakelse av naturlige biotoper langs elvebredden, og å skape forbedrede kommunikasjonslinjer gjennom området. Prosjektet har bestått i utvidelse av Askerelva til dam i to nivå og magasinering av vannet i elva for å forhindre flom, naturlik opparbeidelse av randsonen langs den nye dammen, parkmessig opparbeidelse med gang- og sykkelveg, sitteplasser, sykkelparkering, lysdesign.

Det har vært et mål å utforme en landskapsplan der elva utvides og forholdene for det biologiske mangfoldet forbedres. Prosjektområdet var tidligere et ”ingenmannsland” med en ubrukt asfaltflate klemt mellom parkeringshus og tunge konstruksjoner. Prosjektet åpnet området, og tilgjengeligheten til Asker stasjon ble forbedret.

Prosjektområdet ligger ved krysningspunktet E18 og Asker stasjon. Området er tilpasset eksisterende, tunge konstruksjoner i E18-broen og jernbaneverkets anlegg ved stasjonsområdet. Elven er utvidet til en dam med to nivåer. Det ble i prosjekteringsfasen fokusert på randsonene langs dammen, og utforming av tersklene og dambunn. Opparbeidelse av sedimentasjonsbassenger for overvannsavrenning fra E18 er integrert i prosjektet.

Beplanting utgjør et viktig element i overgangssonen mot jernbaneplattform. Et staudebed tar opp høydeforskjellene mellom plattformen og parken, og kler området i farger. Fra dammens randsoner er området gradvis omformet fra en ”naturlik” opparbeidelse til parkpreg mot stasjonen. For å hindre biologisk forurensning har vi i samarbeid med naturforvalter/biolog fokusert på at elvekanten har fått et naturlikt preg med stedegne sorter og arter. Ved bruk av vegetasjonsmatter langs kantene er det etablert sikre nye damsider som forhindrer erosjon. Parkanlegget er et grønt belte som egner seg for småfugl, ender og annet vilt som beveger seg lang elven.

Det er etablert en ny kommunikasjonslinje med gang- og sykkelvei gjennom prosjektområdet, samt bro over dammen. Broen er gitt en spesiell arkitektonisk utforming og landskapstilpasning. Under E18-broen er det etablert sykkelparkering. For å gjøre området under E18 mer attraktivt er det lagt vekt på en lyssetting som også fungerer som et skulpturelt element i området.

Viktige stikkord i prosjekteringsfasen har vært:
- Natur møter urbant miljø
- Vann som hovedelement og -opplevelse
- Randsoner i vannkanten
- Biologi og naturlige biotoper
- Design - møblement, belysning, bro, plantebruk
- Kommunikasjonslinjer