Svebergmarka 3. etappe

Kunde:

Malvik kommune

-

Sted:

Hommelvik

-

Størrelse:

92 daa

-

Status:

Pågående

-

Tidsrom:

2015 - pågående

-

Faggruppe:

Landskap / Plan

tegn_3 lager detaljreguleringsplan for 3. etappe av boligutbyggingen i Svebergmarka i Malvik kommune. Det er en målsetting at Svebergmarka skal bli et attraktivt boligområde spesielt for barnefamilier. Planforslaget viser derfor i hovedsak eneboliger og rekkehus, og dette er i tråd med områdeplanens bestemmelser.
Planforslaget er svært detaljert, og fastlegger type og antall boliger på alle tomter. Planforslaget legger med den valgte boligfordelingen til rette for å kunne gi et variert tilbud til de som etterspør familieboliger med småhuskarakter, samt noen leiligheter som også kan være aktuelle for par uten barn.
Planområdet ligger i bratt terreng.  I tråd med områdeplanen har eksisterende terreng vært retningsgivende for plassering og gruppering av ny bebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal og atkomster, og terrenginngrep er forsøkt unngått i størst mulig grad. Området har en nordøstvendt helning som gjør at solforholdene ikke er optimale, men til gjengjeld får boligene en fantastisk utsikt utover fjorden og tilgang på rikelig med friområder rundt boligfeltene.