Dobbeltspor Vestfoldbanen

Kunde:

Jernbaneverket

-

Sted:

Larvik kommune

-

Størrelse:

9 km

-

Tidsrom:

2010 - Pågående

-

Faggruppe:

Landskap / Plan

Strekningen inngår som en del av ny Vestfoldbane mellom Larvik og Porsgrunn og vil redusere reisetiden fra 34 til 12 minutter mellom disse byene. Dobbeltspor sikrer også muligheten for at tog kan kjøre med en hastighet på opp til 250 km/t.

Tegn_3s involvering i prosjektet omfatter reguleringsplan og detalj- og byggeplan, samt byggeoppfølging for utbygging av nytt dobbeltspor for høyhastighetstog på parsellen Farriseidet-Telemark grense.

I prosjektet inngår syv jernbanebroer, tre tunneler, ni portaler og to viltkrysninger. Det er lagt stor vekt på tilpasning sideterrenget opp mot jernbanelinjen, og at konstruksjonen har en god forankring i landskapet. Massedeponier er tilstrebet plassert i lukkede dalrom langs jernbanelinjen og utformet som høye deponier med små fotavtrykk.

Prinsippet om naturlig vegetasjonsetablering er benyttet for å reetablere stedlig vegetasjon langs hele strekningen. Reguleringsplanen for strekningen har vært særlig omfattende, med totalt 15 plankart for å dekke parsellen. Hensyn til den samtidige utviklingen av ny E18 på strekningen har stått sentralt, og en nær dialog med offentlige faginstanser har vært avgjørende for prosjektets kvalitet og gjennomføringsevne.

Foto 2-8: Jarle Foss/Jernbaneverket.