E6 Vinstra - Sjoa

Kunde:

Statens Vegvesen Region Øst

-

Sted:

Nord-Fron og Sel kommune

-

Lengde:

15,3 km med 3,7 km tunnel

-

Tidsrom::

2011-2016

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap

Veien er delstrekning 2 i Statens Vegvesens planlagte utbyggingen av E6 fra Biri til Otta. På hovedforbindelsen mellom Oslo og Trondheim er strekningen gjennom Gudbrandsdalen den klart mest ulykkesutsatte. Dette blir endret ved etableringen av ny 2-felts veg med midtdeler.
tegn_3 har vært ansvarlige landskapsarkitekter og arkitekter i samarbeid med Reinertsens øvrige ingeniørgrupper.

Prosjektet er et av de første samferdsels-prosjektene i denne størrelsesordenen der det har vært krav til full 3D-prosjektering fra alle fag.

Landskapsarkitektens største arbeide har vært å skape gode terrengtilpasninger for en så stor vei i et stedvis veldig sidebratt landskap som ofte rammes av flom. Omlegging av to vassdrag, tilpasning rundt konstruksjoner, utforming av to store kryssområder samt valg av vegeteringsmetoder og planter har også vært viktige ansvarsområder for disiplinen. Samarbeidet med oppdragsgivers egne landskapsarkitekter og biologer har vært meget god og viktig.
Arkitektens største oppgaver i prosjektet har vært å delta i utformingen av broer, og da spesielt Lågen bru ved Kvam. Videre har også fasade- og takvalg på tekniske bygg og pumpehus vært viktige oppgaver.

Totalt er det utarbeidet byggeplan med konkurransegrunnlag for over 15 km hovedvei, én tunnel, 10 bruer, 7 kulverter, 1 faunapassasje, 6 vassdragskryssinger, 1 jernbanekryssing og to planskilte kryssområder. Prosjektering 2011- 2013, byggetid 2013 - 2016.