Konowsgate 1-3

Kunde:

Spar Eiendom

-

Sted :

Oslo

-

Areal:

5000 m²

-

Tidsrom:

2012-2015

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

Konowsgate 1-3 ligger sentralt i Oslo og markerer inngangsporten fra Gamlebyen til Ekebergåsen via Kjærlighetsstien. Bygget huser leiligheter og næringslokaler i første etasje. Landskapsarkitektene har utarbeidet detaljplaner og fulgt opp arbeidet under bygging. Plan har ivaretatt søknadsarbeidet i forbindelse med bygging og ferdigstillelse. Arkitektene har bistått med kvalitetskontroll av prosjektets arkitekter.

Utomhusområdet består av en offentlig og en privat del. Den offentlige delen grenser til Kongsveien og Konowsgate med Ljabrutrikken som nærmeste nabo. Området består av et fortau mot Konowsgate, et mindre torg med amfi og adkomstmuligheter til kjærlighetstien og den private delen.

Det private utomhusområdet ligger i stor grad på kjeller. Konseptet er i tråd med bebyggelsens konsept med bruk av kileformer. Når men kommer gjennom portalen i bygget ser man skrenten som er belyst om kvelden.  Området er universelt utformet og har en rekke granittbenker og oppholdsarealer.

Utfordrende overvannshåndtering har vært et sentralt punkt for å løse planen. Forurenset vann fra Ekebergskrenten måtte håndteres i eget system pga. etsende egenskaper.