Lillestrøm kulturkvartalene

Kunde:

Skedsmo kommune

-

Sted:

Lillestrøm

-

Areal:

7092 m²

-

Tidsrom:

2017

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Landskap

tegn_3 ble engasjert av Skedsmo kommune, ved kultursektoren, til å utarbeide et skisseprosjekt for deler av kulturkvartalene i Lillestrøm. Prosjektområdet tar med seg tre eiendommer (Kirkegata 2, 4 og Storgata 4) kalt Gamle Lillestrøm, i tillegg til Kirkegata i strekningen fra Storgata til Brogata.

Kulturen knyttet til eksisterende og nye institusjoner i kvartalene har vært et sentralt fokus for løsninger foreslått i prosjektet, sammen med bevaringshensyn til byggene på området. Sammen med ÅF lighting på lysdesign, har tegn_3 laget et konsept i skissefasen for uteområdene til Gamle Lillestrøm, og for utforming av Kirkegata som gågate. Foreslått løsning ønsker å bygge opp under og fasilitere bedre for både eksisterende og fremtidige funksjoner og behov.

Videre peker prosjektet på tiltak som kan bidra til å knytte kulturkvartalene bedre sammen, som møblering, fargebruk, belysning og grep for gater og snarveier.

Konseptet for uteområdene til Gamle Lillestrøm har fått navnet Folkets stue, og viser til en utforming av stedet med tre definerte plasser/«stuer» som har fått hver sin funksjon og karakter. For de ulike rommene skapes det ulike stemninger som oppfordrer til ulik bruk, med variasjon i dekker, møblering, beplantning og belysning. Generelt for uteområdene er det søkt å åpne opp kvartalet for å invitere til økt bruk og bedre tilgjengeligheten. Samtidig er det forsøkt å holde på intimiteten inne i kvartalet gjennom belysning og beplantning som skjerming.