Vossapakko - gate og byrom

Kunde:

Statens vegvesen region vest

-

Sted:

Voss

-

Areal:

7000 m2, Uttrågata 1100 m

-

Tidsrom:

2014-2017

-

Status:

Under bygging

-

Faggruppe:

Landskap

Hovedveien mellom Oslo og Bergen gikk tidligere gjennom Voss sentrum. «Vangstunnelen» er bygget for å føre gjennomgangstrafikken utenom sentrum. tegn_3 og ÅF engineering har prosjektert tiltak for miljøoppgradering i Uttrågata (tidligere E16) og i tilstøtende arealer i Voss. 

Hovedtiltaket er innføring av 30-sone i hele sentrum og ny design av krysset på Sverresplass med utvidet torg midt i Voss sentrum. Trafikkreduserende tiltak gjennomføres for å  øke sentrums attraktivitet og forbedre bylivet, forbedre myke trafikanters sikkerhet og redusere trafikkstøy.

Veiarealet er redusert fra to til ett kjørefelt, parkering er fjernet og det blir opphevet kryss. Hele 700 m2  er frigitt til torg og fortausareal. På torget tilrettelegges det for opphold, gode gangforbindelser og aktive fasader. Det er lagt opp til en 3 meter bred veggsone med skiferdekke der butikkene kan stille ut, og sykler kan parkeres under tak. Utenfor er det en asfaltert gangsone mot møbleringssone med granittdekke. På plassen blir det sykkelservice-stasjon, god belysning og trær. Opphøyde busk- og gressfelt med integrerte benker som skjermer plassen fra trafikken.

Gangfeltet i nord er trukket nærmere plassen for å skape en god sammenheng mellom Vangsgata i vest og senteret på østsiden av Sverresplass. Her er det gode solforhold og utvidet areal til café og opphold.

Videre anlegges det skiferfortau langs Voss kirke, opphevede gangfelt, fartshumper i Standavegen og forbedret kryss ved Lundarosen.

Gjennom prosessen har planene vært presentert på folkemøte og åpen kontordag i Voss.