Nesodden Nord

Kunde:

Nesodden kommune

-

Sted:

Nesodden

-

Størrelse:

100 000+ m2

-

Verdi:

200 000

-

Status:

Ferdigstilt

-

Tidsrom:

2017-2018

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

Bakgrunnen for oppdraget er knyttet til føringene som er gitt i regional plan for areal- og transportplanlegging og implementeringen av disse i kommuneplanen for Nesodden kommune. Fremtidens Nesodden skal ha et tydeligere tyngdpunkt i nord ved Tangen, samtidig som den eksisterende grendestrukturen skal opprettholdes. Målsettingen er å utvikle et mer urbant kollektivknutepunkt med attraktive gang-/sykkelforbindelser, samtidig som grendene på Nesodden opprettholdes. Det er store områder som kan fortettes og utflytende trafikkarealer som vil være tjent med oppstramming og mer bymessig utforming. Kommunestyrets vedtatte alternativ 3 er utgangspunkt for mulighetsstudiet. Dagens grøntstruktur opprettholdes med marka og LNF-områder, som innebærer fortetting av sentrumsområdet og som kan gi et tydeligere, mer urbant og mer aktivt sentrum for Nesodden.

Fra kommuneplanen er det ventet en utbyggingstakt på 100 boliger i året i perioden 2014 til 2026. Det betyr at frem til 2026 kan 1200 boliger vedtas, og om lag 3000 innbyggere. Veksten skal tas 80% innenfor Fagerstrand og Nesodden Nord, jamfør KP planalternativ 3.

Mulighetsbeskrivelsen viser potensial ved anbefalte områder basert på et anslag på tetthet og volum. Videreføring av planarbeidet gjennom områderegulering vil kunne fastslå mer presist rammer for offentlige rom, grøntstrukur, arealutnyttelse og byggehøyder.

“Byplangrepet er utviklet for å oppnå et samspill mellom grøntstruktur og byggeområder, mellom bebyggelse og offentlig rom. Illustrasjonene viser hvordan et romlig og funksjonelt samspill kan utvikles mellom ny og eksisterende bebyggelse, mellom Tangenten flerbrukshus og et styrket handels- og servicetilbud. Ulike strategier og løsninger for sammenveving og utforming av forbindelser og byrom.”