Nitelva

Kunde:

Skedsmo kommune

-

Sted:

Nitelva/Lillestrøm

-

Areal:

1 mil/3100 daa

-

Tidsrom:

2014-2015

-

Status:

Pågående

-

Faggruppe:

Landskap / Plan

Prosjektet består i å utarbeide områderegulering for Nitelva med konsekvensutredning og utredning av alternativer for utvikling av elva og de elvenære arealene. Som del av arbeidet er det blant annet gjennomført åpent folkemøte i Lillestrøm og befaring i kano på det 1 mil lange elvestrekket innenfor plangrensen.

Formålet med planarbeidet er å avklare viktige grensedrag mellom de åpne og grønne arealene og sentrumsområdene langs Nitelva. Områdeplanen skal sikre en bærekraftig urban utvikling i kommunen i kombinasjon med å ivareta den verdifulle grøntstrukturen langs elven. Planen skal også legge til rette for utvidelser av turveinettet og rekreasjonsareal i LNF-områdene langs elva, samtidig som den tar hensyn til viktige produksjonsareal i landbruket og naturtyper og arter, jf. prioriteringer i naturmangfoldloven. Gjennom områdeplanen ønsker man å fremheve Nitelva som et betydningsfullt element i byutviklingen i Skedsmo kommune, men også etablere kjøreregler som ivaretar vern av vassdraget som naturressurs.

https://www.skedsmo.kommune.no/nitelva