Øystrand-Garberg

Kunde:

Selbu kommune

-

Sted:

Øystrand-Garberg

-

Størrelse:

612 daa

-

Status:

Pågående

-

Tidsrom:

2015 - pågående

-

Faggruppe:

Plan

tegn_3 utarbeider på oppdrag for Selbu kommune, områdeplan for Øystrand-Garberg i Slebu kommune. Hensikten med planen er å regulere området til boligformål, hvor utbyggingen primært består i tett, lav bebyggelse, frittliggende boliger, og hvor den romlige åpenheten, nærheten til natur og landskap videreføres som et grunnleggende premiss.

Planforslaget viser en utbygging fordelt på delfelt fra nord til sør i planområdet, med en tettest konsentrasjon av utbygging i nord. Totalt tilrettelegges det for omtrent 300 nye boligenheter innenfor planområdet, fordelt på eneboliger, kjedete boliger/rekkehus og lavblokker/terrassert bebyggelse. Et sentralt plassert, sammenhengende belte av grønnstruktur/friområde strekker seg fra nord til sør. Større lekeplasser er lokalisert i tilknytting til denne strukturen. Pilegrimsleden følger grønnstrukturen og forutsettes dermed videreført med samme trasé som i dag.  

En forsvarlig arealutnyttelse med tanke på miljø - og klimahensyn sikres gjennom krav til utbyggingsrekkefølge. Utbyggingsrekkefølge skal samtidig sikre at arealer avsettes som en framtidig arealreserve og at bruken av ubebygde områder kan vurderes på nytt dersom behovene endrer seg.

Tilkomst til de nye boligfeltene sikres gjennom opparbeidelse av to nye avkjørsler fra fv. 705, nord og midt i planområdet, og via eksisterende avkjørsel i sør. Noen av dagens eksisterende avkjørsler fra fv. 705 forutsettes sanert og får tilkomst knyttet til de nye avkjørslene.