Områderegulering Holåsen vest

Kunde:

Levanger kommune

-

Sted:

Skogn

-

Fagdisiplin:

Plan/arkitekt

-

Størrelse:

143 daa

-

Tidsrom:

2012-2015

-

Status:

Pågående

-

Faggruppe:

Arkitektur / Plan

Planforslaget omfatter et større område i tilknytning til tettstedet Skogn, i Levanger kommune. I det vesentlige foreslås planområdet regulert til bolig og friområde. Planen fremmes som en områdeplan med detaljreguleringsnivå for flere felt i et samlet område vest i planområdet.

De viktigste problemstillingene i utarbeidelse av planforslag har vært:
- tilpasse ny boligbebyggelse i en godt synlig posisjon i kulturlandskap og til dels bratt terreng
- tilpasse ny boligbebyggelse til tilgrensende eksisterende boligbebyggelse og eksisterende infrastruktur
- finne en balanse mellom ny utbygging og bevaring av viktige friområder og stedsegne kvaliteter
- tilpasse vegtraséer i bratt terreng, med god tilknytning til eksisterende veinett, samt å unngå negative konsekvenser ved en økning i biltrafikken i området

Det har vært en viktig politisk føring at planarbeidet skulle skje med stor grad av medvirkning, dette for å ta hensyn til viktige friområder og eksisterende bruk. Representanter fra velforeningene og trafikksikkerhetsutvalget har utgjort referansegruppe til planen og hatt møter med forslagsstiller i avgjørende faser av planprosessen.