Persaunet helsesenter

Kunde:

Trondheim kommune ved utbyggingsenheten

-

Sted :

Trondheim

-

Fagdisiplin:

Arkitektur / Landskapsarkitektur

-

Størrelse:

8700 m²

-

Tidsrom:

2014

-

Status:

Delt 1.plass for design og idé

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap

tegn_3 deltok sammen med Reinertsen AS i en totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag for Persaunet helse- og velferdssenter i Trondheim. Av 7 prekvalifiserte team ble vårt forslag tildelt delt 1.plass for design og idé, og 2.plass totalt.

Senteret består av 72 sykehjemsplasser organisert i oversiktlige bogrupper og 50 omsorgsboliger med husbankstandard, i tillegg til aktivitetssenter og bydelskafé. Tomta ligger fint til sentralt i Trondheim, i et veletablert grønt boligområde med utsikt mot fjorden.

Et viktig prinsipp for utformingen av senteret har vært å skape et åpent senter, der den fysiske utformingen av anlegget bidrar til å ønske både gamle og unge velkommen inn.  Hovedinngang til senteret ligger mot et raust atkomsttorg, og kaféen har bred front mot dette torget.  Bygningsvolumene er lagt slik at uterommene spiller på lag med eksisterende grøntdrag i nabolaget, samtidig som dagslys og utsikt optimeres for beboere og ansatte. Boenhetene har god oversikt over lokalmiljøets folkeliv, en god kvalitet med tanke på beboernes følelse av tid på døgnet og årstider.
Vi har utnyttet et markant terrengfall på tomta til å skille parkering og serviceinngang fra hovedinngang og boliginnganger. Boligene har i tillegg tett kontakt og utgang til sansehagen på det tredje og øverste utgangsplanet.

Tomta er også omgitt av vernet kultur og natur; gamle Strinda sykehus mot vest, vernet fururekke mot sør og Persaunet leir, av nasjonal antikvarisk verdi, mot nord-øst. Ved å legge sansehagen og parken mot sør-vest, får vi et uterom som ikke bare har svært gode solforhold, det berikes også av fururekka og Strinda sykehus. Slik får Strinda sykehus fortsette å stå fram som en monumental bygning, og uterommet får en historisk forankring.
Fururekka avgrenser det samme uterommet mot sør, samtidig som dens transparente karaktèr skaper en sammenheng mot det kontinuerlige grøntdraget og bydelsparken. Mot nord-øst legger vi en slyngende gangsti gjennom hensynssonen mot Persaunet leir. Skogholtet som plantes her blir også til glede for beboere og besøkende som utsikt fra helse- og velferdssenteret.

Et sykehjem er både et hjem og en arbeidsplass, og planløsningen er utformet for å ivareta beboernes trygghet og opplevelse av hjemlighet, samtidig som krav til rasjonell drift opprettholdes.  Hver bogruppe har fått en markert inngang fra felles kjerne med heis, trapp og servicefunksjoner, og ingen bogrupper har gjennomgangstrafikk. Stue og kjøkken i bogruppa ligger sentralt, lett tilgjengelig, og kan enkelt slås sammen til større rom eller deles i mindre rom. Funksjoner som toalett og lager benyttes som romdelere som i størst mulig grad skaper vandrerunder internt i bogruppa. Boenheten, både i sykehjemmet og omsorgsboligene, er utformet slik at det er mulig å møblere dem på forskjellige måter etter den enkeltes ønsker og behov, samtidig som komplekse funksjonskrav er oppfylt.