Rønvikjordene Bodø

Kunde:

Nordland fylkeskommune

-

Sted:

Rønvikjordene, Bodø

-

Størrelse:

100 000+ m²

-

Tidsrom:

2017

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

Bodø vokste fram med et konsentrert sentrumsområde, avgrenset av Parkveien og Sjøgata som avgrensing mot øst. Byen er organisert i et rutenettsmønster, som videreføres i Brente Steders Regulering hvor kvartalsstrukturen suppleres av vistas mot landskapet, aksegater og torg som fremhever fellesskapets symbolbygg. Bodø har tradisjon for visjonære og ambisiøse byplaner. Det gir en viktig referanse når nye lag og nye bydeler skal legges til byens struktur og historie.

Rønvikjordene er ikke lenger i Bodøs periferi og randsone, men har fått nye og tette boligområder i nordvest, nye handels- og serviceområder på Stormyra  og boligbebyggelse langs Innstranda. Det omskaper området fra en avslutning av byen til å bli en grønn kile mellom boligområdene i Østbyen og på Alstad.

Rønvikjordenes har en historisk viktig rolle som område for sentrale offentlige institusjoner og store kvaliteter som et bynært kulturlandskap i aktiv bruk.

Hvordan kan en fremtidig rolle og utnytting både respektere og videreføre historiske kvaliteter, samtidig som endringer i omgivelser og kontekst får påvirke områdets utforming og bruk?

Rønvikjordene må redefineres og gis ny og meningsfull rolle for Bodø i en overordnet bymålestokk og relatert til et lokalt, nabolagsnivå. Samtidig må dyrkningspotensialet ivaretas og nye driftsformer utvikles til erstatning for det tradisjonelle husdyrholdet. Med den sentrale lokaliseringen må det tradisjonelle landbruket vike for en organisering og utforming som også gir sosiale og opplevelsesmessige kvaliteter.

Dyrkbar jord bør i hovedsak vernes og ikke bygges ned, men hensynet til en kompakt byutvikling kan samtidig gi gode grunner også miljømessig til å prioritere byutvikling sentralt for å forhindre byspredning. God kollektivtilgjengelighet og sentrumsnær lokalisering gir Rønvikjordene en strategisk beliggenhet.

Bodø endrer karakter fra en tradisjonell småby med et sentrum og en periferi, til et agglomerasjon av ulike bydeler. Hvor nye bydeler som NyByen og det tidligere havneområdene vil få tetthet og funksjonsblanding av en helt annen karakter enn dagens småhusområder som omgir sentrum. Disse boligområdene har stor grad av permanens og vil vanskelig la seg transformere til mer urbane strøk. Stormyra og Rønvikjordene utgjør et større potensial for transformasjon og urbanisering, slik at de kan danne en mer offentlig og urban link mellom gamle og nye bydeler.

Innfartsveien fra øst møter byen med et oppløst «Big Boxes» område på sørsiden og åpne jorder på nordsiden.  Portalen til Bodø by kan artikuleres bedre og tydeligere overgangen fra forstad til by. En opprusting og fortetting av Stormyra, kan spille sammen med utbygging langs Rønvikjorden grense mot Rv 80.