Skedsmo senter - utomhus

Kunde:

HĂ„ndverkskompaniet

-

Sted:

Skedsmo

-

Areal:

25500m2

-

Tidsrom:

2016-2017

-

Status:

Under bygging

-

3D illustrasjon:

Vismo

-

Faggruppe:

Landskap

Det nye utomhusanlegget til Skedsmo senter og kulturhus består av oppholdsarealer, parkering og forbindelseslinjer for myke trafikanter og kjøretøy.

AMB arkitekter har stått for tilbygg og renovering av eksisterende bygningsmasse på Skedsmo senter. Hovedadkomst til senteret er fra Furuveien, og er koblet direkte til tomtens parkeringsareal samt eksisterende og nye hovedinnganger. Avgrensende plantebed, felt av smågatestein og bruk av rødbrune betongstein definerer og tydeliggjør gangtraséene. Utforming av utendørs parkeringsplass og tilstøtende arealer er tilpasset eks. trær som er bevart. 

Strøkstorg og sentertorg
Torgarealene i tilknytning til Skedsmo senter og kulturhus er formet i en vinkel hvor det mer offentlige Strøkstorget ligger i en hovedakse mellom hovedvei og kulturhuset, mens Sentertorget henvender seg til senteres hovedinngang og er av mer kommersiell art.

Strøkstorget grenser mot kulturhuset og senterets sørlige fasade med caféer og uteservering. Torget har ulike soner med aktiviteter og innhold som appellerer til alle deler av befolkningen, fra sandkasse til sitteamfi. Det er god materialkvalitet og mye grønt.

Sentertorget strekker seg under tak til senterets nye hovedinngang på et dekke av granitt. Det store utkragede taket og god belysning bidrar til at torget vil fremstå som et attraktivt uteareal også på regnværsdager.

Interne fellesarealer og kommunikasjonsårer er lagt opp med tanke på å ivareta kontakten med utearealer og videre kommunikasjonslinjer. Det er vektlagt god sammenheng mellom ute og inne både i formspråk og materialvalg.