Sofiemyr Idrettspark

Kunde::

Oppegård kommune

-

Sted:

Kolbotn

-

Størrelse:

340 daa

-

Tidsrom::

2016

-

Faggruppe:

Arkitektur / Plan

Oppegård kommune har besluttet at Sofiemyrhallen skal erstattes med en ny hall med Crossover konseptet. I tillegg, skal Sofiemyr idrettspark være et sosialt møtested som inviterer til deltakelse i lek og læring og gjennom dette være et attraktivt sted som tilbyr stor variasjon av aktiviteter og er tilkoblet til skoler i området. Skole og idrett hører sammen. I idrettsparken finnes moderne idrettsarenaer som sammen med attraktive uteområder tiltrekker seg bedrifter og utdanninger som er knyttet til idretts- og helsefag.  

Trans-formasjonen nødvendig for å oppnå denne visjonen er relativ minimal, men spesifikk: opprette en internt, sentral gang- og sykkelakse - her kalt «Idrettens gate» som forbinder idrettsparken, orientere bygningsfasader mot «Idrettens gate», separere trafikk til idrettsanlegg og trafikk til skoleområdet, separere trafikk til hallene, opparbeide en hovedatkomst for gående og syklende i nord i form av «Sofiemyr torg» for å forbinder parkområdet med nærområdet, og fornyelse og supplering av gangforbindelser mellom skolene og idrettsprogrammene.

Dette skaper nye delområder i idrettsparken som gir et tilbud store deler av døgnet og året med egne oppholdssoner som gir leke- og møteplasser og derav grunnlag for spontan aktivitet og møter inntreffer.  For alle, alltid.