Ranemsletta

Kunde:

Overhalla kommune

-

Sted:

Ranemsletta

-

Fagdisiplin:

Plan

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Landskap / Plan

Overhalla kommune preges for tiden av vekst og økt bolyst.

For å legge til rette for sentrumsutvikling med mer bærekraftig mobilitet, fysisk aktivitet og bedre folkehelse, utarbeidet tegn_3 stedsanalyse og forslag til sentrumsstrategi.

Her vises mulige grep for en helhetlig og framtidsrettet utvikling. Løsningene ble utviklet i en kombinasjon av kreativ prosess, innbyggerinvolvering og tett samarbeid med kommunen.

En overordnet strategi og flere innovative løsninger for landskap, boliger og bærekraftig mobilitet innovative løsninger ble utarbeidet. Hovedgrepene går ut på på å knytte tettstedet sterkere til de karakteristiske omkringliggende landskapselementene gjennom nye turveier, fortette i sentrum og skape nye møteplasser, samt å knytte viktige offentlige områder i tettstedet sammen gjennom en sammenhengende sykkelvei.

Løsningene tok utgangspunkt i en sterk kultur for friluftsliv, og så på hvordan dette kan tas med inni sentrumsutviklingen.

Stedsanalysen kan leses i sin helhet her: 
https://overhalla.custompublish.com/getfile.php/4167981.1111.iwaakwsuiwkziw/Stedsanalyse_rapport_02.05.18.pdf