Turvei Porsgrunn-Skien

Kunde:

Skien kommune

-

Sted:

Porsgrunn - Skien

-

Areal:

6 km

-

Tidsrom:

2017-2018

-

Status:

Pågår

-

Faggruppe:

Landskap / Plan

Turveiprosjektet ligger i kommunene
Porsgrunn og Skien, og inngår i arbeidet
med Bypakke Grenland.

Hensikten med turvegprosjektet er å
bidra til økt tilrettelegging for myke
trafi kanter mellom de to bysentrene, i
tråd med hovedmål for bypakken. Det
skal etableres en sammenhengende
attraktiv grønn forbindelse for myke
trafi kanter, både for transportmuligheter
og rekreasjon. Forbindelsen skal
gjøre elva mellom byene tilgjengelig
for befolkningen og å bidra til utvikling
av en attraktiv region.

Traséen går på hovedsakelig på østsiden
av elva, samt et mindre strekke
på elvens vestside. Deler av turveien
er allerede opparbeidet. Langs de
ulike delstrekningene arbeides det
med planlegging av turveg i alle faser
fra mulighetsstudie til regulering og
byggeplan.