Ullernchausseen 111

Kunde:

Omsorgsbygg Oslo KF

-

Sted:

Ullern, Oslo

-

Tidsrom:

2008-2011

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

tegn_3 har utarbeidet reguleringsplan og konsekvensutredning for nytt sykehjem på Ullerntunet (Ullernchausseen 111) i Bydel Ullern i Oslo på vegne av Omsorgsbygg Oslo KF. Planen har hatt som målsetting å øke antall sykehjemsplasser på tomten fra 96 til 144, gjennom etableringen av to nye sykehjemsfløyer som også rommer bydelsfunksjoner.

Sentralt i arbeidet har vært å sikre at eksisterende verneverdig hovedbygg med tilhørende kulturmiljø ble bevart og at nye bebyggelse får en plassering, uttrykk og form som hensyntar hovedbyggets historiske og fysiske posisjon. Prosjektet har involvert alle tegn_3s fagretninger, plan, arkitektur og landskap, i tillegg til Reinertsens kompetanse innenfor bygg, kalkulasjon, akustikk og trafikk. Prosjektet er utført i grensesnittet mellom det brukerorienterte og bypolitiske landskapet som har lagt grunnlaget for en reell utvidelse av helse- og omsorgstilbudet i bydelen.

Bak den vedtatte reguleringsplanen ligger et omfattende utredningsarbeid bestående av to mulighetsstudier, skisseprosjekt og komplett konsekvensutredning.