Vækerø Mulighetsstudie

Kunde:

Oslo kommune, Bydel Ullern

-

Sted:

Vækerø, Oslo

-

Størrelse:

30 000 m2

-

Status:

Ferdigstilt

-

Tidsrom:

2017-2018

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

Fjordbyen vest

Fra Filipstad til Lysaker gir nærhet mellom strandsone og E18 motorveien store miljøbelastninger, dårlig tilgjengelighet og begrensede muligheter for utvikling. «Vestkorridoren» er avklart mellom Lysaker og Asker sentrum, men det er uklart hva som vil bli fremtidige løsninger i Oslo vest. Signaler indikerer muligheter for lokk ved Filipstad, men at E18 i hovedsak vil forbli i dagens posisjon og løsning.

Ullern bydel har en strandlinje som i dag er svært vanskelig tilgjengelig for bydelens innbyggere. Det er også en svært liten del av denne strandlinjen som er attraktiv. Fjordbyen har gitt Oslos befolkning nye rekreasjonsområder, bolig- og arbeidsmiljøer. I tillegg vil en konsentrert byutvikling i byggesonen redusere transportgenerering og derved gi grunnlag for en bærekraftig byutvikling. I Oslo vest er begge disse forholdene relevante:

- En voksende befolkning i bydelen vil få styrket livskvalitet og en bedre hverdag hvis strandsonen i større grad var integrert i bydelen og tilgjengelig gjort for lokale brukere.

- Det er et stort potensial for å utvikle nye og attraktive offentlige strandsoner i dette området, og gi bedre tilgang til eksisterende skjermede strandsoner.

- Utbyggingen av Fornebubanen gir vesentlig bedre kollektivtilgjengelighet for områder langs «Fjordbyen vest».

Nye stasjoner må utnyttes best mulig ved å etablere høy tetthet av boliger og arealintensive arbeidsplasser, samt gi god tilgjengelighet til rekreasjonsområder for allmenheten.

 

Vækerø stasjon

Anleggelse av en stasjon på en banestrekning er kostbart anleggs-/bygningsmessig med plattformer, rulletrapper, heiser og tekniske anlegg. En stasjon vil forsinke fremføringshastighet mellom andre destinasjoner. En ny stasjon må derfor ha et fornuftig trafikkgrunnlag og bør også ha god tilknytning til lokale målpunkt, for å forsvare en stor investering og lengre reisetid.

Vækerø stasjon er lokalisert på oversiden av E18 og jernbanelinjen, ved Vedals kontorbygg. Den har inn-/ utganger på dette øvre nivået ved Vedal og en inn-/utgang på et nedre nivå ved dagens Maritim bensinstasjon.

I den foreslått planen er det ikke lagt til rette for forbindelser til sjøen eller andre tiltak som kan redusere barrierer i eksisterende infrastruktur i stasjonens omgivelser. Stasjonen blir i utgangspunktet lite synlig i omgivelsene og får en svært uklar atkomstsituasjon fra omgivelsene. Forutsatt at E18 blir værende i overskuelig tid, sammen med jernbanen, vil potensialet for å utvikle bedre tilgjengelighet og større utbygginger ved den nedre atkomsten være liten. Den øvre inngangen kan derimot integreres i en lokal plassdannelse som kobles opp mot en gangforbindelse ned mot Bestumkilen. Det vil gi synlighet og tilføre en merverdi både til stasjonen og til bydelens innbyggere generelt. Ikke minst vil en slik løsning kunne kobles til transformasjon og urban utbygging på dagens parkerings- og handelsarealer. Derved vil stasjonen både bidra til å knytte bydelen bedre til strandsonen, gi en ny bebyggelse god kollektivtilgjenglighet, en bebyggelse som også vil skjerme og gjøre strandsonen mer attraktiv!