Verdal Industripark

Kunde:

Verdal kommune

-

Sted:

Verdal

-

Tidsrom:

2010-2011

-

Faggruppe:

Plan

Utarbeidelse av masterplan for utvikling av industriparken i Verdal fram mot 2040. Hovedformålet med planen er å identifisere strategiske veivalg for å stimulere til utviklingen av et attraktivt og bærekraftig næringsområde.

Masterplanen legger til rette for en godt organisert tomtestruktur og infrastruktur. Effektive forbindelseslinjer mellom viktige målpunkter gjør det lettere å orientere seg, noe som har ledet til at eksisterende veinett strammes opp og knyttes sammen med det nye. Et hierarki i gatenettet skapes gjennom å bruke ulike gatetverrsnitt. Gjennom tilrettelegging for kollektivtrafikk og utbygging av flere gang- og sykkelstier til sentrum og omkringliggende friluftsområder, skapes en bærekraftig, trygg og levende industripark.

Konseptet er utformet med bakgrunn i et ønske om å utnytte det store potensialet som er knyttet til industriparkens beliggenhet ved sjøen. Ved å skape adgang til vannet og friområdene skal muligheter for liv og aktiviteter komme alle verdalinger til gode.